سال جهش تولید چهارشنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۹
دیدار صمیمانه با پدر روانکاوی ایران جناب آقای دکتر محمد مهدی خدیوی زند | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد