سال جهش تولید چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹
دیدار صمیمانه با پدر روانکاوی ایران جناب آقای دکتر محمد مهدی خدیوی زند | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد