سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
۳۸۸۰۳۰۴-min-1 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد