سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
۳۸۸۰۳۰۴-min | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد