سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
روز جهانی بدون دخانیات | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد