سال جهش تولید جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۴
کارگاه آشنایی با فرآیند مطالعه ارشد روانشناسی با رویکرد افزایش آگاهی و شیوه برنامه ریزی – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کارگاه آشنایی با فرآیند مطالعه ارشد روانشناسی با رویکرد افزایش آگاهی و شیوه برنامه ریزی