سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
سال ۱۳۹۹؛ سال «جهش تولید» | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد