سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱
سال ۱۳۹۹؛ سال «جهش تولید» | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد