سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
۲۰۲۰۰۶۳۰_۱۴۲۷۳۲ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد