سال جهش تولید شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
سایکو سینما (تحلیل فیلم های روانشناسی اگزیستانسیال) | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد