سال رونق تولید شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
سایکو سینما (تحلیل فیلم های روانشناسی اگزیستانسیال) | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد