سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
سایکو سینما (تحلیل فیلم های روانشناسی اگزیستانسیال) | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد