سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۰۷_۱۳-۲۰-۵۷ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۲-۰۷_۱۳-۲۰-۵۷