سال جهش تولید جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹
photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۲۳-۳۷-۳۲ – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۵_۲۳-۳۷-۳۲