سال جهش تولید جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹
photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۲_۱۸-۵۲-۵۵ – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۸-۱۱-۰۲_۱۸-۵۲-۵۵