سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱
۲۰۲۰۰۶۳۰_۱۴۲۸۲۱ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد