سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
محشر ، در شهر شهادت | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد