سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
تربیت بدنی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

معرفي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي - مقطع كارشناسي پيوسته

تربيت بدني فرايندی است آموزشي تربيتي كه هدف آن ، بهبود، اجرا و رشد انسان از طريق فعاليتهاي جسماني است .در حقيقت ،تربيت بدني شامل كسب و پردازش مهارتهاي حركتي ، توسعه و نگهداري آمادگي فعاليتهاي جسماني براي تندرستي و سلامت ،كسب دانش درباره فعاليتهاي جسماني و تمرين و تصور و ذهنيت مثبت از فعاليت هاي جسماني به عنوان وسيله اي براي بهبود اجرا و عملكرد انسان است. تربيت بدني نه تنها به فوايد جسماني حاصل شركت در فعاليت هاي بدني توجه دارد، بلكه بالا بردن دانش و آگاهي و ايجاد موقعيت هاي مناسب براي يادگيري و فعاليت مداوم را نيز مورد توجه قرار مي دهد. منظور از پيشنهاد گرايش مختلف در اين دوره، تربيت كارشناسان متعهد در رشته علوم ورزشي بر حسب نياز جامعه است ؛ به طوري كه بتوانند در بخش ورزش همگاني و مراكز آموزشي، علمي، نظامي، تندرستي و ورزشي به فعاليت ورزشي ، تدريس ، مديريت و مشاوره بپردازند و در صورت ادامه تحصيل در حيطه هاي مشخص ، بخشي از اين مسير را در دوره كارشناسي طي كنند.

هدف از تاسيس اين دوره تربيت دبيران متخصص و متعهد در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي است كه از طريق توسعه دانشهاي نظري، نگرشها و پرورش مهارت هاي علمي قادر باشند در دوره هاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه به آموزش تربيت بدني و مهارتهاي ورزشي بپردازند و در امر تربيت آنان سهيم باشند.

 

توانمندي هاي شغلي و  بازار كار

كساني كه دوره كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي را به پايان مي رسانند دبير تربيت بدني ناميده ميشوند و  قادر به تدريس درس تربيت بدني در مدارس و انجام امور به شرح زير ميباشند :

۱. آموزش درس تربيت بدني در مدارس ابتدائي

۲. آموزش درس تربيت بدني در مدارس راهنمايي تحصيل ايجاد نگرش مثبت نسبت به ارزش هاي تربيت بدني و تاثير آن بر پرورش ابعاد شناختي و عاطفي دانش آموزان فراگيري قوانين و مقررات ورزش هاي مجاز آموزشگاهها و آشنا ساختن دانش آموزان با اين مقررات

۳. آموزش درس تربيت بدني در مدارس متوسطه

۴. انجام اموركارشناس مربوط به تربيت بدني در اداره ها و مراكز آموزشي مربوط به آموزش و پرورش

۵. آشنايي عملي با ورزش هاي رايچ نظير: واليبال، بسكتبال، هند بال، ژيمناستيك و ... پاره اي ورزش ها ويژه خواهران (تنيس روي ميز) و برادران (فوتبال و كشتي)

۶. فراگيري قوانين و مقررات ورزش هاي مجاز آموزشگاهها و آشنا ساختن دانش آموزان با اين مقررات

۷. ايجاد نگرش مثبت نسبت به ارزش هاي تربيت بدني و تاثير آن بر پرورش ابعاد شناختي و عاطفي دانش آموزان