نشست صمیمی دانشجویان موسسه با مسئولین سازمان اتوبوسرانی مشهد