سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۲۲-۰۶-۱۳_۰۸-۱۶-۲۴ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۲۲-۰۶-۱۳_۰۸-۱۶-۲۴