سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۲_۱۲-۴۲-۲۹ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۲_۱۲-۴۲-۲۹