سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۲_۱۲-۴۲-۴۶ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۲_۱۲-۴۲-۴۶