سال جهش تولید جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹
photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۲_۱۲-۵۹-۵۸ – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۲_۱۲-۵۹-۵۸