سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۱-۱۰_۲۰-۰۴-۲۶ (۲) | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۱-۱۰_۲۰-۰۴-۲۶ (۲)