نشست چهارم مغزهای کوچک زنگ زده با موضوع و محوریت “عشق و …”