سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
نفرات برتر مسابقه بزرگ آشپزی در موسسه آموزش عالی حکیم طوس | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

نفرات برتر مسابقه بزرگ آشپزی در موسسه آموزش عالی حکیم طوس