سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱
۴۴۵۷۹۸۶۹-۲۸۶۴-b__2186 | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

۴۴۵۷۹۸۶۹-۲۸۶۴-b__2186