سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
نمایشگاه مجاهد فاطمی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد