سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
نمایشگاه مجاهد فاطمی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد