سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
هفته پژوهش و فناوری گرامی باد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد