سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱
IMG_۲۰۱۸۰۸۰۸_۱۰۰۸۲۵ (۲) | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

IMG_۲۰۱۸۰۸۰۸_۱۰۰۸۲۵ (۲)