سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱
ویدئو – جشن دانش آموختگی دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم طوس | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

ویدئو – جشن دانش آموختگی دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم طوس