سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰
چارت درسی و سرفصل دروس | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

چارت درسی و سرفصل دروس

چارت درسی و سرفصل دروس

 

ردیف

گروه

نام رشته

سال ورود

چارت درسی

سرفصل دروس

1


 

زبان انگلیسی


 

کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

1395و1396

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

1396

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

1397

کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

1391تا1396

کاردانی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

1391تا1396

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

1399 و مابعد

2


 

روانشناسی


 

کارشناسی پیوسته روانشناسی

1393

کارشناسی پیوسته روانشناسی

1394تا1396

کارشناسی پیوسته مددکاری اجتماعی

1397به بعد

کارشناسی ارشد روانشناسی

1399 و مابعد

3

هنر

ارتباط تصویری

1396 و مابعد

4

مدیریت

کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- بازاریابی

1395و1396

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

1394تا1396

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

1391تا1396

کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی

1391تا1396

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

1391تا1396

کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

1391تا1396

5

حسابداری

کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری

1395و1396

کارشناسی پیوسته حسابداری

1393تا1395

کارشناسی پیوسته حسابداری

1396

کاردانی ناپیوسته حسابداری

1391تا1396

کاردانی پیوسته حسابداری

1396

6

علوم ورزشی

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی-علوم زیستی

1394

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

1395و1396

7

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی_فقه و مبانی حقوق اسلامی 96 ومابعد  

کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی

93و94

کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی

95و96

کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

98

8

علوم سیاسی

کارشناسی پیوسته علوم سیاسی

1394تا1396

9

کامپیوتر

کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

1392تا1396

کارشناسی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

97 ومابعد