سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
چارت درسی و سرفصل دروس | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

چارت درسی و سرفصل دروس

ردیف

گروه

نام رشته

سال ورود

چارت درسی

سرفصل دروس

۱

زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

۱۳۹۹ و ماقبل

کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

۱۴۰۰ و ما بعد

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

۱۳۹۶ و ماقبل

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

۱۳۹۷ و مابعد

کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

۱۳۹۱ و مابعد

کاردانی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

۱۳۹۱ و مابعد

کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

۱۳۹۸ و مابعد

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

۱۳۹۹ و مابعد

۲

روانشناسی

کارشناسی پیوسته روانشناسی

۱۳۹۳ و ماقبل

کارشناسی پیوسته روانشناسی

۱۳۹۴ و مابعد

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۱۳۹۹ و مابعد

۳

 

مشاوره

 

کارشناسی پیوسته مشاوره

۱۳۹۹ و ماقبل

کارشناسی پیوسته مشاوره

۱۴۰۰ و مابعد

۴

مددکاری اجتماعی

کارشناسی پیوسته مددکاری اجتماعی

۱۳۹۷ و مابعد

۵

هنر

ارتباط تصویری

۱۳۹۶ و مابعد

۶

مدیریت

کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانیبازاریابی

۱۳۹۵ و مابعد

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

۱۳۹۴ و مابعد

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

۱۳۹۱ و مابعد

کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی

۱۳۹۱ و مابعد

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

۱۳۹۱ و مابعد

کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

۱۳۹۱ و مابعد

۷

حسابداری

کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری

۱۳۹۵ و مابعد

کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری

۱۴۰۰ و مابعد

کارشناسی پیوسته حسابداری

۱۳۹۵ و ماقبل

کارشناسی پیوسته حسابداری

۱۳۹۶ و مابعد

کارشناسی پیوسته حسابداری

۱۴۰۰ و مابعد

کاردانی ناپیوسته حسابداری

۱۳۹۱ و مابعد

کاردانی پیوسته حسابداری

۱۳۹۶ و مابعد

کاردانی پیوسته حسابداری

۱۳۹۸ و مابعد

۸

علوم ورزشی

کارشناسی پیوسته علوم ورزشیعلوم زیستی

۱۳۹۴ و ماقبل

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

۱۳۹۵ و مابعد

۹

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی_فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۹۶ و مابعد

کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۳۹۴ و ماقبل

کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۳۹۷ و ماقبل

کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۳۹۸

کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۳۹۹ و مابعد

۱۰

علوم سیاسی

کارشناسی پیوسته علوم سیاسی

۱۳۹۴ و مابعد

۱۱

کامپیوتر

کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

۱۳۹۲ و مابعد

کارشناسی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

۱۳۹۷ و مابعد

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

۱۴۰۰ و مابعد