سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰
چارت درسی و سرفصل دروس | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

چارت درسی و سرفصل دروس

ردیف

گروه

نام رشته

سال ورود

چارت درسی

سرفصل دروس

۱

زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

۱۳۹۵و۱۳۹۶

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

۱۳۹۶

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

۱۳۹۷

کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

۱۳۹۱تا۱۳۹۶

کاردانی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

۱۳۹۱تا۱۳۹۶

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

۱۳۹۹ و مابعد

۲

روانشناسی

کارشناسی پیوسته روانشناسی

۱۳۹۳

کارشناسی پیوسته روانشناسی

۱۳۹۴تا۱۳۹۶

کارشناسی پیوسته مددکاری اجتماعی

۱۳۹۷به بعد

کارشناسی پیوسته مشاوره

۱۳۹۸ و مابعد

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۱۳۹۹ و مابعد

۳

هنر

ارتباط تصویری

۱۳۹۶ و مابعد

۴

مدیریت

کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانیبازاریابی

۱۳۹۵و۱۳۹۶

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

۱۳۹۴تا۱۳۹۶

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

۱۳۹۱تا۱۳۹۶

کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی

۱۳۹۱تا۱۳۹۶

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

۱۳۹۱تا۱۳۹۶

کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

۱۳۹۱تا۱۳۹۶

۵

حسابداری

کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری

۱۳۹۵و۱۳۹۶

کارشناسی پیوسته حسابداری

۱۳۹۳تا۱۳۹۵

کارشناسی پیوسته حسابداری

۱۳۹۶

کاردانی ناپیوسته حسابداری

۱۳۹۱تا۱۳۹۶

کاردانی پیوسته حسابداری

۱۳۹۶

۶

علوم ورزشی

کارشناسی پیوسته علوم ورزشیعلوم زیستی

۱۳۹۴

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

۱۳۹۵و۱۳۹۶

۷

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی_فقه و مبانی حقوق اسلامی ۹۶ ومابعد

کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی

۹۳و۹۴

کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی

۹۵و۹۶

کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

۹۸

۸

علوم سیاسی

کارشناسی پیوسته علوم سیاسی

۱۳۹۴تا۱۳۹۶

۹

کامپیوتر

کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

۱۳۹۲تا۱۳۹۶

کارشناسی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

۹۷ ومابعد