سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
چارت-کامپیوتر۱۲ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد