سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
چارت کامپیوتر۱۲ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد