سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
چهارم شهریور ماه ، روز کارمند گرامــی باد. | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد