سال جهش تولید جمعه, ۷ آذر , ۱۳۹۹
چهارم شهریور ماه ، روز کارمند گرامــی باد. | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد