سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
کاروان میثاق چند اردو در یک راه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد