سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
کاروان میثاق چند اردو در یک راه | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد