سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
کارگاه آشنایی با وسایل آزمایشگاهی علوم ورزشی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد