سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
کارگاه آمـوزشی آشنایی با دوره ACCA | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد