سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
کارگاه آموزش کاربرد نرم افزار SPSSدر روانشناسی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد