سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
کارگاه های هفته پژوهش و فناوری | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد