سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
کارگاه های هفته پژوهش و فناوری | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد