سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
کارگاه های هفته پژوهش و فناوری | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد