سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
۲۷۶۳۷۱۹-min | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد