سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
کـارگاه مجازی تحلیل محـتوای کیفی با استفاده از نـرم افزار MAXQDA | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

کـارگاه مجازی تحلیل محـتوای کیفی با استفاده از نـرم افزار MAXQDA