سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰
کـارگاه مجازی تحلیل محـتوای کیفی با استفاده از نـرم افزار MAXQDA | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کـارگاه مجازی تحلیل محـتوای کیفی با استفاده از نـرم افزار MAXQDA