سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
۵۳۲۹۴۷۸۱۱s-min | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد