سال جهش تولید چهارشنبه, ۵ آذر , ۱۳۹۹
کناره گیری از مشارکت در ارزیابی ، یعنی سوزاندن فرصت تغییر | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کناره گیری از مشارکت در ارزیابی ، یعنی سوزاندن فرصت تغییر