سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
کناره گیری از مشارکت در ارزیابی ، یعنی سوزاندن فرصت تغییر | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

کناره گیری از مشارکت در ارزیابی ، یعنی سوزاندن فرصت تغییر