کناره گیری از مشارکت در ارزیابی ، یعنی سوزاندن فرصت تغییر