سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
۲۰۲۰۰۷۰۷_۱۲۵۷۲۷ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد