گروه هنرمندان تئاتر موسسه آموزش عالی حکیم طوس تقدیم میکند