سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۱۵_۲۰-۵۹-۴۳ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۲-۱۵_۲۰-۵۹-۴۳