سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۱۵_۲۰-۵۹-۵۷ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۲-۱۵_۲۰-۵۹-۵۷