سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۷_۱۱-۵۶-۰۶ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۷_۱۱-۵۶-۰۶