سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۰-۲۹_۱۹-۰۸-۴۰ (۲) | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۰-۲۹_۱۹-۰۸-۴۰ (۲)