سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۹_۱۹-۳۰-۵۷ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۱-۲۹_۱۹-۳۰-۵۷