سال رونق تولید جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸
بازديد از آسايشگاه معلولين فياض بخش با همکاری انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

بازدید از آسایشگاه معلولین فیاض بخش با همکاری انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی