سال رونق تولید دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
بازديد از آسايشگاه معلولين فياض بخش با همکاری انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

بازدید از آسایشگاه معلولین فیاض بخش با همکاری انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی