سال جهش تولید جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹
photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۷_۱۷-۳۰-۲۶ – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۷_۱۷-۳۰-۲۶